Domů / Služby / Interim CMO & B2B HR

Interim CMO & B2B HR

Staňme se skutečnými partnery. Najměte nás jako marketingového manažera pro Váš důležitý projekt, zaškolíme Váš tým a provedeme audit současných marketingových aktivit.

Nejužší forma spolupráce, kterou jsme schopni navázat

Najměte nás jako dočasného manažera pro konkrétní projekt a vyřešmě společně Vaše největší marketingové výzvy.

Pomůžeme Vám zaškolit stávající marketingové specialisty nebo zhodnotit nové kandidáty na pohovorech

Nechte si od nás udělat Marketingový Audit a získejte řadů akčních kroků k posunutí Vašeho marketingu na další LVL.

Interim CMO (Chief Marketing Officer) je dočasný vedoucí marketingový manažer, který je najímán na dobu určitou, obvykle na projektové nebo krátkodobé bázi, aby převzal vedení marketingového oddělení nebo strategického marketingového projektu v organizaci. Tato služba má několik klíčových rysů:

 1. Dočasné vedení marketingu: Interim CMO přebírá vedení marketingového oddělení a je zodpovědný za řízení a strategii marketingu v organizaci po dobu jeho dočasného zaměstnání.
 2. Rozvoj marketingové strategie: Interim CMO pomáhá vyvinout a provést marketingovou strategii, která odpovídá cílům a potřebám klienta. To může zahrnovat plánování a implementaci marketingových kampaní, včetně digitálního marketingu, reklamy, obsahového marketingu a dalších aktivit.
 3. Optimalizace marketingových operací: Interim CMO provádí analýzu současných marketingových aktivit a procesů v organizaci a navrhuje zlepšení a úspory.
 4. Nábor a rozvoj týmu: Mohou také hrát roli při náboru a rozvoji marketingového týmu, včetně mentorování a vedení týmu během svého působení.
 5. Monitorování výkonnosti a vyhodnocení: Interim CMO sleduje výkonnost marketingových aktivit, analyzuje data a provádí pravidelné hodnocení, aby zajistil, že marketing dosahuje stanovených cílů.
 6. Krizový management a změnový management: V případě potřeby mohou zvládat krizové situace v oblasti marketingu nebo se podílet na změnovém managementu, například při restrukturalizaci marketingových operací.
 7. Zpráva a předání: Po skončení dočasného zaměstnání předává Interim CMO své znalosti a doporučení interním členům týmu nebo novému trvalému vedení marketingu.

Výhody Interim CMO zahrnují rychlý přístup k odborným znalostem a zkušenostem, flexibilitu pro organizaci, která potřebuje dočasnou posilu ve svém marketingovém vedení, a možnost rychle reagovat na měnící se potřeby a výzvy v oblasti marketingu. Tato služba je často využívána organizacemi, které chtějí získat přístup k vedení na vysoké úrovni, aniž by musely uzavírat trvalý pracovní poměr.

 • Jak funguje Interim marketing manager?

  Interim marketing manager je dočasný manažer pro marketingovou funkci, který je najímán na dobu určitou, obvykle na projektové nebo krátkodobé bázi, aby pomohl společnosti řešit konkrétní marketingové výzvy nebo projekty. Jak funguje tento typ manažera? Zde je několik klíčových prvků:
  
Definice úkolu: Společnost najme interim marketing managera s konkrétním cílem. To může zahrnovat zvýšení prodejů, zlepšení viditelnosti značky, zavádění nového produktu na trh nebo řešení krizové situace. Úkoly a cíle jsou pečlivě stanoveny.
  
Dočasný kontrakt: Interim marketing manažer je najímán na dobu určitou, což může být několik týdnů, měsíců nebo dokonce roků, v závislosti na složitosti úkolu. Toto dočasné zaměstnání končí, jakmile je úkol dokončen.

  Analýza a plánování: Interim manažer začne tím, že provádí analýzu současného stavu marketingového oddělení a situace společnosti. Na základě této analýzy vypracuje plán a strategii, jak dosáhnout stanovených cílů.

  Implementace: Interim manažer přebírá řízení a implementaci marketingových aktivit. To může zahrnovat vedení týmu, nákup reklamy, provádění kampaní, optimalizaci webových stránek a další aktivity související s marketingem.

  Monitorování a vyhodnocení: Během doby, kdy pracuje jako interim manažer, pravidelně monitoruje výkonnost marketingových aktivit a provádí analýzy výsledků. Na základě těchto analýz přijímá opatření ke zlepšení a optimalizaci strategie.
  
Zpráva a předání: Po dokončení projektu nebo dosažení stanovených cílů interim marketing manažer předává výsledky a znalosti interním členům týmu nebo jiným manažerům. Jeho dočasné zaměstnání končí, ale jeho doporučení a strategický přínos mohou zůstat dlouhodobě.

  Výhody interim marketing manažera zahrnují rychlý přístup k odborným znalostem a zkušenostem, flexibilitu při přizpůsobení týmu a zdrojů aktuálním potřebám a schopnost rychle reagovat na měnící se tržní podmínky. Tento model může být vhodný pro společnosti, které potřebují dočasnou posilu ve svém marketingovém oddělení, ale nechtějí uzavírat trvalý pracovní poměr.

 • Co si můžu představit pod službou B2B HR?

  Nábor a výběr: Zahrnuje vytváření pracovních pozic, vyhledávání potenciálních kandidátů, provádění pohovorů a vybírání nejvhodnějších zaměstnanců pro klienty.

  Schopnosti a rozvoj: Odborná pomoc při rozvoji schopností a odborného růstu zaměstnanců. To může zahrnovat školení, vývojové plány a další aktivity zaměřené na zlepšení dovedností a kompetencí pracovníků.

  Strategické plánování lidských zdrojů: Stanovení dlouhodobých cílů a strategií pro správu zaměstnanců.

 • Jak funguje Marketingový audit?

  Plánování a příprava: Prvním krokem je plánování auditu. To zahrnuje určení cílů auditu, stanovení rozsahu (které části marketingu budou hodnoceny), identifikaci klíčových zúčastněných stran a sestavení týmu pro provedení auditu.

  Sběr dat a informací: Audit začíná sběrem relevantních dat a informací. To může zahrnovat analýzu marketingových plánů a strategií, revizi marketingových materiálů, analýzu výsledků kampaní, průzkumy zákazníků a konkurenční analýzu.

  Analýza marketingových aktivit: Na základě shromážděných dat se provádí analýza současných marketingových aktivit. Zahrnuje hodnocení efektivity různých marketingových kanálů, kampaní, nákladů a výnosů.

  Hodnocení značky a pozice na trhu: Provádí se hodnocení značky, včetně povědomí o značce, vnímání zákazníků a pozice na trhu ve srovnání s konkurencí.
Identifikace silných a slabých stránek: Na základě analýzy se identifikují silné a slabé stránky marketingových aktivit. To zahrnuje rozpoznání úspěšných strategií a oblastí, které vyžadují zlepšení.
  
Doporučení a návrhy: Na základě zjištění z auditu se vypracují doporučení a návrhy na zlepšení marketingových aktivit. Tyto návrhy by měly být konkrétní, měřitelné a realizovatelné.
  
Implementace a monitorování: Po schválení doporučení klientem se přistoupí k implementaci změn a následnému monitorování výsledků. To zahrnuje plánování a spuštění nových marketingových kampaní a strategií.

  Hodnocení a aktualizace: Marketingový audit není jednorázovým procesem. Je důležité pravidelně hodnotit a aktualizovat marketingové aktivity v souladu s měnícími se podmínkami na trhu a cíli organizace.


Pojďme se pobavit o Vašem projektu

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací