Web Design Services

Marketingový plán

Představte si podrobný plán digitální strategie od A do Z, díky kterému máte jasný přehled o činnosti Vašeho marketingu.

Mnohem více než kdy dříve je důležitá měřitelnost činnosti marketingu. Jednoduše kdo neměří, neřídí. Je na čase rozhodnout, do kterých médií je třeba investovat a jaký obsah musíme vytvořit, aby komunikace se zákazníky přinesla ovoce.

Zhodnocení současného stavu

Podíváme se na Vaše marketingové aktivity a zhodnotíme současný stav pomocí vybraných analýz. Projdeme si stanovené cíle a vyhodnotíme jejich plnění.

Z pohledu externího prostředí provedeme potřebné analýzy s klíčovými osobnostmi podniku a identifikujeme faktory ovlivňující Vaši konkurenceschopnost. Obdobně analyzujeme interní procesy, zejména z pohledu marketingových aktivit a obchodní strategie, a výsledná zjištění použijeme pro generování alternativních strategií k dosažení cílů.

Stanovení cílů a dílčích úkolů

Na základě provedených analýz vytvoříme strategie na příští období, které přetvoříme do SMART cílů. Z těchto cílů odovodíme dílčí úkoly se stanoveným termínem a zodpovědností.

Pro stanovené cíle sestavíme časový harmonogram splnění, rozpočet a odpovědnou osobu. Díky tomu budete mít kdykoliv k dispozici podrobný přehled o tom, na čem Váš marketing aktuálně pracuje. Zajistíme pravidelný reporting dosahovaných cílů, díky kterému budete konečně moci hodnotit činnosti Vašeho mrketingu v čase.

Vytvoření časového harmonogramu

Veškeré zjištěné výsledky a stanovené cíle převedeme do přehledného dokumentu - Marketingového plánu - jehož jádrem bude časový harmonogram plnění úkolů. Vždy tak budete mít přehled na čem Vás marketing prcuje a kam směřuje.

Povězte nám o Vašem projektu

Pomůžeme Vám s nastavením Vaší online marketingové strategie

Díky marketingovéu plánu bude mít Váš podnik jasnou vizi, čeho chce na poli marketingu dosáhnout. Představte si situaci, kdy se k marketingovému plánu můžete vrátit každý rok, čí čtvrtletí a zhodnotit provedenou práci.

Fields marked with an * are required

Povězte nám prosím o bližším detailech vašeho projektu, abychom vám mohli co nejdříve pomoct.