Domů / Aktuality / Pilíře strategického řízení: od vizí a mise po cíle

Pilíře strategického řízení: od vizí a mise po cíle

Kategorie článku

Aktualita

Autor

Fištrón

Publikováno

17.04.2014

Každý podnik byl založen a existuje proto, aby naplňoval určité poslání – výrobu či poskytování služeb svým zákazníkům. Toto poslání (mise) koresponduje se základními představami (vizí) zakladatelů podniku. U firem na průmyslově vyspělém Západě je zcela běžné, že mise firmy je v hutné podobě vyjádřena písemnou formou. Ta je nutným předpokladem pro tvorbu strategických dokumentů, ať už se jedná o obchodní strategii, či marketingový plán.

Stanovte si vizi

Vize je veřejné prohlášeni o záměru zakladatele, tedy proč společnost existuje. Je to doslova vize budoucnosti, která ještě neexistuje. Vize je představa něčeho, co by mělo být, k čemu podnik směřuje.

Měla by vyjasnit obecný směr vašich aktivit, motivovat vaše kolegy a zaměstnance k tomuto směru vykročit a koordinovat jejich práci. Ve středu zájmu při stanovení vize pak musí stát zákazník. Mějte jej neustále před očima a přemýšlejte, jaký prospěch z vašeho podnikání bude mít. Vaše vize by měla být přímočará, jednoznačná a srozumitelná.

Zároveň se dnes vize v marketingovém slova smyslu užívá nikoli jako obšírná představa, ale jako krátký dokument, či dokonce jen heslo, které má co nejlépe komunikovat svůj smysl.

Určete si poslání (misi) podniku

Vaše vize určují misi, někdy označovanou také jako poslání. Mise je představení účelu vašeho podnikání, smyslu vašich snah a aktivit. Jinými slovy, posláni je popis trasy a řídicích principů, tedy jak společnost hodlá budoucnost (vizi budoucnosti) vytvořit.

Poslání je základní funkcí podniku. Zdůvodňuje existenci podniku, vymezuje její pole působnosti a zároveň působí jako jednotící prvek, který usměrňuje jednání manažerů i zaměstnanců tak, aby pracovali v zájmu podniku.

Poskytujete nějaké služby? Prodáváte nějaké výrobky? Komu? A jak? Na jakých hodnotách je vaše podnikání založeno? Jak je na tom ve vztahu k technologiím a životnímu prostředí? Jak pečujete o své zaměstnance? Podporujete charitativní činnost? Odpovědi na tyto a podobné otázky vám při určení mise pomohou.

Definujte cíle

Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Strategické cíle tvoří podstatu strategií. Stupeň dosažení cílů lze označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku. Cíle vyjadřují, čeho chce podnik dosáhnout.

Obsahově by cíle měly odpovídat definici SMART. Znamená to, že musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků (Stimulating), jejich dosažení musí být měřitelné (Measurable), musí být přijatelné pro ty, kdo je budou plnit (Acceptable), musí být reálné a dosažitelné (Realistic) a musí být vymezené časově (Timed).

Na čem stojí podnikatelský úspěch?

Cíle úzce souvisí se strategií, kterou podnik vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou podnikové cíle dosaženy. Pojem strategie lze odvodit z několika výrazů, a to např. od slova strategos (generál, tj. vojenský velitel po dobu války); stratos (vojsko, výprava); strategia (vojenské umění). Časový horizont by měl být před formulací strategie řádně vymezen. To je důležité z hlediska zpracování jak analýzy, tak návrhové části.

Všeobecně je možno říci, že podnikatelský úspěch do značné míry závisí na předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. Rozhodování uskutečňovaná ve strategickém řízení velkou měrou ovlivňují úspěšnost podnikání. Strategické řízení pomáhá podniku dlouhodobě anticipovat budoucí problémy a příležitosti. Strategické řízení stanovuje jasné cíle a směry pro budoucnost podniku. Je známo, že většina lidí lépe pracuje, když ví, co je od nich očekáváno a kam podnik směřuje. Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede řídící pracovníky k tomu, aby zkvalitňovali rozhodování. Strategické řízení pomáhá zlepšovat komunikaci uvnitř podniku, koordinaci projektů, motivaci pracovníků a zlepšuje alokaci zdrojů.

Někteří odborníci odhadují, že rozhodování uskutečněná na strategické úrovni řízení ovlivňují úspěšnost podnikání až z 80 %. Poznání, hodnocení a racionální uplatnění poznatků o objektivních vývojových tendencích v řízení podniku jsou významnými požadavky kladenými na vedoucí pracovníky. Lze najít značné množství přístupů a konceptů strategického řízení, vždy je však nutno vycházet z podmínek konkrétní organizace.

Strategické řízení uskutečňované vedením podniku zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji. Strategická úroveň určuje cíle a úkoly taktické úrovni, která je přenáší do úrovně operativní.

Podnikové strategie mají svoji hierarchii

Model strategického řízení předpokládá, že existuje hierarchická soustava na sebe navazujících strategií, tvořená korporátní, obchodní, a funkční úrovní. Korporátní strategie vyjadřuje základní podnikatelské rozhodnutí, například v jaké zemi a na jakém trhu hodlá podnik operovat, jak hodlá alokovat disponibilní kapitálové prostředky, jakým zásadním způsobem bude podnikání řízeno, který z existujících podnikatelských záměrů bude preferován a který naopak utlumován.

Na formulaci korporátní strategie by měly navazovat formulace obchodních strategií. Obchodní strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení pro určitou strategickou obchodní jednotku. Obsahově ji lze popsat pomocí vhodně zvoleného podnikatelského modelu. Pomocí „rozvázání“ podnikatelského modelu pak můžeme obchodní strategii rozpracovat do souboru funkčních strategií. Tvorba podnikatelských modelů je tak jednou z nejdůležitějších součástí strategického řízení.

Seznámili jsme se s myšlenkou přístupu k podnikání využitím strategického řízení. To by nám mělo dopomoct k dosahování stanovených cílů a naplnit poslání podniku. Hovoříme o základním nastavení mysli pro tvorbu podnikových strategií, ať už se jedná o marketingový plán, či realizaci menšího projektu. Nezapomeňte, že máte k dispozici celou sadu marketingových nástrojů pro realizaci své vize. Ke stažení zde!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací