Domů / Aktuality / 3 přístupy k sestavení podnikatelské strategie

3 přístupy k sestavení podnikatelské strategie

Kategorie článku

Aktualita

Autor

Fistro Admin

Publikováno

14.04.2014

Výběr konceptu podnikatelské strategie pro konkrétní podmínky podniku by měl proběhnout v určité konkurenci. Strategie jako taková by měla být znázornitelná graficky. Například Porter ve své publikaci „Konkurenční strategie“ uvádí tzv. kolo konkurenční strategie. Osterwalder a Pygneur v knize „Tvorba business modelů“ přicházejí s plátnem podnikatelského modelu, na jehož vzniku se podílelo více než 500 profesionálů. Zvolit ale můžeme i klasický model 4P. Níže nahlédneme k jednotlivým přístupům.

Kolo konkurenční strategie

Kolo konkurenční strategie zkoumá možnosti, které firmě pomohou efektivněji konkurovat, a tím upevnit její postavení na trhu. Každá firma v daném odvětví vstupuje do soutěže a má svou konkurenční strategii – ať už jasně formulovanou, nebo skrytou, explicitně definovanou plánovitým procesem nebo implicitně, prostřednictvím aktivit jednotlivých oddělení. Explicitní proces formulování strategie přináší nesporné výhody a zajišťuje, že politika funkčních oddělení je koordinována a směřuje ke společným cílům. Pomocí analytických metod lze identifikovat působnost konkurence v odvětví a jaká bude její reakce.

Vypracovat konkurenční strategii v podstatě znamená vypracovat širší zásady určující, jak bude podnik konkurovat, jaké jsou jeho cíle a jaká opatření jsou nezbytná k dosažení cílů. Porter pro definici a zobrazení klíčových aspektů konkurenční strategie využívá grafické zobrazeni pomocí kola konkurenční strategie. Ve středu kola uvádí cíle firmy, ramena představují klíčová operační opatření. Čtyři klíčové faktory, které limitují dosažení cílů podniku, jsou:

  1.  přednosti a slabiny podniku – vyjadřují schopnosti a dovednosti z pohledu finančních zdrojů, technologické úrovně, obchodní značky,
  2.  osobní hodnoty klíčových realizátorů – představují motivaci a potřeby klíčových pracovníků,
  3.  možnosti odvětví a jeho rizika – definují konkurenční prostředí s nebezpečím a případným ziskem pro daný podnik,
  4.  širší společenská očekávání – odrážejí vliv vnějších vlivů, jako jsou sociální zájmy nebo politika vlády (Keřkovský, Vykypěl, 2006).

    kolo-konkurencni-strategie

    Kolo konkurenční strategie

Marketingový mix 7P

Marketingový mix 7P shrnuje vnitřní nástroje podniku, které umožňují ovlivňování chování spotřebitele. V rozdílné míře je využívá každá firma, která se tak snaží dosahovat stanovených cílů. Mezi klasické nástroje marketingového mixu patří: Výrobek (Product), Cena (Price), Distribuce (Place) a Propagace (Promotion). Tyto nástroje musí být vzájemně harmonizovány a kombinovány tak, aby co nejlépe odpovídaly podmínkám makrookolí, tj. trhu. Teprve pak mohou efektivně plnit svoji funkci a přinášet synergický efekt.

Pro oblast služeb se klasický mix 4P jevil jako nedostatečný, a bylo nutné jej dále rozšířit o nové 3P: Lidé (People), Procesy (Process) a Materiální prostředí (Physical evidence). Všechny prvky modelu 7P lze vidět na obrázku níže. Jako lidé jsou míněni všichni, kteří vstupují do procesu poskytování služeb, a tím ovlivňují vnímání kupujícího. Proces popisuje spojení mezi zákazníkem a poskytovatelem a je důvodem k detailnějšímu zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. Materiální prostředí zahrnují taková prostředí, ve kterých je služba poskytována a kde se poskytovatel a zákazník dostávají do vzájemné interakce (Zamazalová, 2009).

Marketingový mix 7P

Marketingový mix 7P

Plátno podnikatelského modelu

Plátno podnikatelského modelu představuje základní princip, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu. Podobně jako pravá a levá hemisféra mozku, která jej dělí na logiku a emoce, je i plátno podnikatelského modelu z levé strany zaměřené na efektivitu a z pravé na hodnotu. Plátno podnikatelského modelu lze vnímat jako podrobný plán strategie, která se má naplnit prostřednictvím organizačních struktur, procesů a systémů. Podnikatelský model lze nejlépe popsat pomocí devíti stavebních prvků, které vidíme níže (Osterwalder, Pygneur, 2011).

Plátno podnikatelského modelu

Plátno podnikatelského modelu

Fáze procesu návrhu podnikatelské strategie

Proces návrhu podnikatelské strategie se skládá z pěti fází: mobilizace, porozumění, návrhu, realizace a řízení. Postup těmito fázemi má jen zřídka lineární podobu. V případě mobilizace jsou shromážděny všechny prvky nutné k návrhu podnikatelské strategie. Je popsána motivace projektu a vytvoření povědomí o potřebě nové strategie. Ve fázi porozumění je pozornost věnována průzkumu a analýze prvků potřebných k návrhu podnikatelské strategie. Ty jsou představeny relevantními informacemi o zákaznících, technologiích a prostředí. Při samotném návrhu se zaměřujeme na vytvoření a otestování životaschopných nápadů  a výběr toho nejlepšího. Po této fázi následuje realizace a řízení. Konečný koncept podnikatelské strategie by měl splňovat následující podmínky:

a) vymezovat model strategického řízení, tzn. prvky, jejich vztahy a uspořádání, např. hierarchii strategií, procesy, toky informací,

b) vytvářet optimální podmínky pro realizaci a fungování podnikatelského modelu např. strukturováním problému, formulací strategie a vytvořením předpokladů pro dělbu práce a součinnost realizačních týmů,

c) poskytovat návod či metodologii pro zpracování dílčích úkolů např. jasným vymezením základních pojmů jako předpokladu účinné komunikace (Keřkovský, Vykypěl, 2006).

Nevíte si s návrhem podnikatelské strategie rady? Napište nám, rádi vám pomůžeme.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací