Domů / Aktuality / Analýza poměrových ukazatelů

Analýza poměrových ukazatelů

Kategorie článku

Aktualita

Autor

Fistro Admin

Publikováno

14.04.2014

Analýza poměrových ukazatelů je jedním z nejčastěji využívaných nástrojů finanční analýzy podniku. Metoda vychází z údajů uvedených v základních účetních výkazech, využívá tedy pouze veřejně dostupné informace. K tomu, aby byly analyzovány vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, je třeba jednotlivé položky výkazů uvést do vzájemných poměrů. Mezi základní poměrové ukazatele patří:

a) ukazatele rentability,

b) ukazatele aktivity,

c) ukazatele zadluženosti,

d) ukazatele likvidity.

Ukazatele rentability

Tyto ukazatele měří konečný efekt dosažený podnikatelskou činností k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům (tedy majetku) kapitálu, nebo k tržbám. Rentabilita je tedy měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ke zjišťování rentability (výnosnosti) podniku jsou nejčastěji využívány tyto konkrétní ukazatele:

Rentabilita aktiv (ROA – return on assets) vyjadřuje celkovou efektivitu firmy, její výdělečnou schopnost nebo také produkční sílu. Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Jeho vývojové hodnoty by měly růst a výsledek ukazatele ROA by neměl být nižší než 5 %.

ROA

ROA

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky či akcionáři podniku. Kromě efektivnosti vložených prostředků vlastníci také hodnotí, zda jim investice přináší i dostatečný výnos, který by měl být dlouhodobě vyšší než u cenných papírů garantovaných státem. Doporučená hodnota ROE by měla být vyšší než 0,08.

ROE

ROE

Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Obecně lze říci, že čím vyšší je rentabilita tržeb, tím je lepší situace v podniku z hlediska produkce. S vyšší hodnotou ukazatele úměrně rostou přírůstky zisku připadající na 1 Kč tržeb.

ROS

ROS

Ukazatele aktivity

Tato skupina hodnoticích ukazatelů měří úspěšnost využití aktiv managementem společnosti. Jelikož se aktiva dělí do několika úrovní, i ukazatele aktivity mohou mít různé úrovně, např. stálých, oběžných či celkových aktiv. Aby byla nalezena odpověď na otázku, jak hospodařit s aktivy, jejími jednotlivými složkami a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu, je třeba použít následující ukazatele:

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva během daného roku obrátí. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1.

OCA

OCA

Doba obratu aktiv je ukazatel, který udává počet dnů, za které se aktiva obrátí. Doporučená je co nejkratší doba.

DOA

DOA

Obrat celkových zásob udává intenzitu využití zásob, neboli kolikrát je v průběhu daného období každá položka firmy prodána a znovu naskladněna. Čím vyšší obratovost zásob, tím lépe pro podnik.

OCZ

OCZ

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby či do doby jejich prodeje. Čím kratší je doba obratu zásob, tím pro podnik lépe.

DOZ

DOZ

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Při analýze zadluženosti je důležité zjistit objem majetku, který má firma pořízený na leasing. Tato aktiva se neobjevují v rozvaze, jsou uvedena jako náklady ve výkazu zisků a ztrát. Proto firma, která se zdá být nezadlužená podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může být ve skutečnosti vzhledem k velkému množství „neleasingového“ majetku firmou velmi zadluženou. Pro analýzu zadluženosti je proto vhodné využívat i ukazatelů z výkazů zisku a ztrát. Mezi vybrané ukazatele zadluženosti patří:

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, během nichž je hodnota tržeb držena v pohledávkách, tzn. jak rychle dostane podnik peníze zpět od dodavatelů od realizace obchodu. Čím nižší je hodnota, tím dříve jsou uhrazeny faktury.

DOP

DOP

Celková zadluženost vyjadřuje poměr cizích zdrojů podniku k celkovým aktivům. Doporučená hodnota ukazatele se tedy pohybuje v rozmezí 3060 %.

CZ

CZ

Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Obdobně jako předchozí ukazatel i zadluženost vlastního kapitálu naznačuje, zda podnik preferuje vlastní či cizí zdroje financování. Nabývá-li tento ukazatel hodnot převyšujících 1, potom jsou preferovány cizí zdroje, je-li tomu naopak, podnik preferuje vlastní zdroje financování. Zdravá hodnota ukazatele převyšuje 80 %.

ZVK

ZVK

Úrokové krytí je ukazatel, který vypovídá o zajištění placení úroků, tj. kolikrát jsou úroky pokryty hospodářským výsledkem za účetní období. Vyjadřuje schopnost podniku realizovat splátky úroků. Optimální vývoj ukazatele je vyšší než hodnota 2. Čím vyšší je úrokové krytí, tím je finanční situace firmy lepší.

ÚK

ÚK

Ukazatele likvidity

Likvidita je schopnost podniku rychle a bez větších ztrát přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky. Peníze jsou nejlikvidnějším majetkem. Naopak stroje a budovy jsou majetkem s nejnižší likviditou. Obdobné podmínky se vážou na likviditu pasiv, kdy krátkodobé dluhy jsou likvidní a vlastní kapitál je nejméně likvidní. O likviditě podniku se hovoří tehdy, kdy je výše splatných závazků podniku poměřena s výší likvidních aktiv (Kislingerová a kol., 2008). Zpravidla jsou používány tři základní ukazatele likvidity.

Okamžitá likvidita je likviditou prvního stupně a zahrnuje nejlikvidnější položky z rozvahy. Vyjadřuje schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v daném okamžiku. Doporučené rozmezí se pohybuje mezi 0,6 až 1,1.

OL

OL

Pohotová likvidita je likviditou druhého stupně a měří, zda je podnik schopen dostát krátkodobým závazkům. Doporučené rozmezí se pohybuje mezi 1 až 1,5.

PL

PL

Běžná likvidita je považována za likviditu třetího stupně a znázorňuje, kolikrát oběžná aktiva kryjí krátkodobé závazky firmy. Prostřednictvím tohoto ukazatele lze zjistit, zda je podnik schopen uspokojit své věřitele ve chvíli, kdy přemění svá oběžná aktiva na hotovost. Čím je výsledná hodnota ukazatele vyšší, tím vyšší je pravděpodobnost zachování platební schopnosti podniku. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5.

BL

BL

Výše jste měli příležitost seznámit se se základními poměrovými ukazateli finanční analýzy, které by Vám měly pomoci odhalit finanční zdraví podniku např. při tvorbě marketingového plánu. Pokud potřebujete co nejjednodušší nástroj pro vytvoření finanční analýzy, stáhněte si šablonu.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací